thema: woonomgeving

Wonen boven winkels

Winkelgebieden waar niemand woont zijn veelal na sluitingstijd verlaten waardoor de kans op vernieling toeneemt. Door het makkelijker maken van het wonen boven winkels zullen deze gebieden in de avonduren minder verlaten zijn waardoor vernielingen af zullen nemen. Voor met name alleenstaanden is het wonen boven een winkel interessant omdat deze groep over minder m2 woonruimte hoeft te beschikken.

Onderverhuur sociale woningbouw

Woningbouwcorporaties en gemeente moeten beter toezicht houden op sociale huurwoningen die illegaal worden onderverhuurd. Alle burgers betalen mee aan het in stand houden van ons sociale woonstelsel. Illegaal onderverhuur is diefstal! Mensen die eerlijk op hun beurt wachten om aan een woning te komen moeten hierdoor langer wachten. Met name in Spoorwijk en Moerwijk komen deze praktijken veel voor. Wij willen de handhaving intensiveren.

Bouwen voor ouderen

Ouderen wonen veelal in te grote (sociale huur)woningen nadat alle kinderen het huis uit zijn. Omdat de alternatieven niet aantrekkelijk zijn blijven zij veelal in hun grote woning wonen. Deze groep wil veelal in dezelfde buurt blijven wonen. De gemeente moet de bouw van seniorenwoningen in buurten met veel grote sociale huurwoningen stimuleren. Zo kunnen ouderen in hun buurt kleiner blijven wonen. Deze groep moet ook standaard urgentie krijgen als zij kleiner willen wonen. De gemeentelijke verhuispremie moet worden gehandhaafd.

Transformatie kantorenmarkt

Den Haag kent veel leegstaande kantoren. Leegstand is in onze ogen kapitaalvernietiging. Weliswaar niet boekhoudkundig maar wel economisch en maatschappelijk. Door in te zetten op de transformatie van kantoren in woningen zullen zowel de leegstand als het tekort aan betaalbare woningen afnemen. Bedrijven moeten gestimuleerd worden om delen van kantoren of hele kantoren om te zetten in woningen.

Verkoop ruim beschikbare huurwoningen

Huurders van sociale huurwoningen moeten de mogelijkheid krijgen om hun sociale huurwoning over te kopen van de woningcorporatie. De voorwaarde is wel dat het om een woning moet gaan waarvan het aanbod groter is dan de vraag. Type woningen waarvan er een tekort is mogen niet in aanmerking komen voor verkoop. Door sociale huurwoningen te verkopen kan er worden geïnvesteerd in onderhoud en in de bouw van type sociale huurwoningen waarvan de maatschappelijke nood hoog is.

Gemeentelijke woningcorporatie

In herstructureringsgebieden moet de gemeente het voortouw nemen als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe sociale huurwoningen. Op deze manier kan de sociale woningvoorraad in Den Haag worden gewaarborgd.

Scheef wonen

Iedereen in Den Haag heeft recht op woonruimte. Niet iedereen kan of wil een huis kopen. Voor een grote groep is het kopen van een huis financieel niet mogelijk en een ander deel wil om geloofsredenen geen huis kopen. Deze mensen verdienen veelal teveel voor een sociale huurwoning. Huren in de vrije sector is weer te duur. Den Haag moet meer huurwoningen bouwen voor deze middengroep. Woningen die duurder zijn dan de sociale huurgrens maar goedkoper dan 900 euro p/m.

Sociale woningbouw

De gemeente moet in het herstructureringsbeleid er op toezien dat woningbouwcorporaties sociale huurwoningen bouwen in alle delen van de stad, ook de in wijken met vooral koopwoningen. De concentratie van bewoners met een laag inkomen kan hiermee worden voorkomen. Sociaal huurbeleid moet vooral rechtvaardig zijn. Helaas komt woonpasfraude nog geregeld voor waardoor wachtjaren hoger zijn dan wenselijk. Deze fraude moet worden opgespoord en aangepakt. Betere toezicht en controle op de toewijzing van woningen kan woonpasfraude tegengaan.

Zelf bouwen

Wij willen burgers die graag zelf een huis willen bouwen de ruimte geven dit ook te doen. In alle wijken moeten er kavels worden gecreëerd voor zelfbouw. Enkel mensen die een binding met de wijk kunnen aantonen komen in aanmerking voor een kavel. Zo voorkomen wij misbruik door ontwikkelaars.

Leefomgeving

Verkeer

Stilstaand verkeer is niet alleen vervelend maar ook nog eens milieuvervuilend. Het is daarom noodzakelijk om de doorstroom van het verkeer te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van meer rotondes. Verkeer op trambanen levert vaak opstoppingen op voor het openbaar vervoer. Waar mogelijk moet dit worden voorkomen. Ondertunneling kan op bepaalde drukke kruispunten voor verlichting zorgen, mits te baten tegen de kosten opwegen. Verder moeten schoolzones sneller worden aangelegd. Verkeersveiligheid rondom scholen is essentieel. Verkeerslichten zo afstemmen dat doorgaand verkeer zo min mogelijk hoeft te stoppen (groene golf) moet worden gestimuleerd.

Fietsen

De fiets is vaak een goed alternatief voor de auto. Lekker gezond en milieuvriendelijk. Fietsen moet echter wel veilig zijn. Knelpunten moeten worden aangepakt en bewoners en organisaties moeten worden gestimuleerd om fietsveiligheidsinitiatieven in te dienen bij de gemeente. In het stadsdeel Centrum is het op veel plekken niet veilig om te fietsen. Door het aanleggen van fietspaden zijn automobilisten zich bewuster van de fietser en wordt het aantrekkelijker voor bewoners om te fietsen. Hagenaars moeten ook beter worden gestimuleerd om te fietsen.

Parkeren

In gebieden waarbij het aantal parkerende auto’s hoger is dan het aantal parkeerplaatsen is betaald parkeren ingevoerd. Het ontvangen van bezoek door bewoners moet wel worden gewaarborgd. Het aantal uur op de bezoekerspas moet verhoogd worden. Om winkelgebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers moet het mogelijk zijn om voor een gereduceerd tarief te parkeren waarbij de eerste 15 minuten gratis zijn. De huidige parkeertarieven moeten niet worden verhoogd.

Milieuvervuiling

Wonen langs VCP routes is ronduit smerig. Door het toegenomen verkeer is de kwaliteit van leven langs deze routes afgenomen. De huren in de vervuilde gebieden in Den Haag moeten Co2 afhankelijk worden gemaakt. Verder moeten woningen ook aangepast worden zodat het binnenklimaat geoptimaliseerd kan worden.

Vuilnis

Wij zijn een voorstander van Oracs (ondergrondse restafval containers) in heel Den Haag. Oracs zorgen voor een minder rommelig straatbeeld en voor minder zwerfafval. Omdat bijplaatsingen nog altijd een probleem zijn, moet hier op blijven worden gehandhaafd. Daarnaast moet het voor bewoners mogelijk zijn om zelf storingen aan de oracs op te lossen. Door oracs te laten adopteren door bewoners beschikken zij over een sleutel om een orac klep die vastzit weer los te krijgen. Zo worden bijplaatsingen voorkomen. Het moet voor bewoners duidelijk zijn waar en wanneer zij hun huisvuil kunnen aanbieden. Zo moet er duidelijk worden gecommuniceerd wanneer oracs niet in gebruik zijn, bijv. bij herinrichtingen. Verder moeten bewoners in gebieden zonder oracs beter worden voorgelicht over de vuilophaaldagen rondom feestdagen. Doordat ook bedrijven illegaal gebruik maken van oracs raken deze sneller vol. Er moet streng worden gehandhaafd om dit probleem aan te pakken.

Onderhoud openbare ruimte

Gaten in de weg of loszittende tegels horen wat ons betreft niet bij een stad als Den Haag. Wij willen dat het achterstallige onderhoud van wegen, pleinen en plantsoenen sneller gebeurt. Een rommelig straatbeeld werkt verloedering in de hand. Door te investeren in een schone en hele openbare ruimte stijgt de leefbaarheid van een buurt.

Braakliggende terreinen

Braakliggende terreinen moeten worden omgetoverd tot groene oases in de wijken. Dit kan door de terreinen in te richten als schooltuintjes of volkstuintjes. Op deze manier wordt er ingespeeld op de behoefte aan meer groen in de wijken en door de betrokkenheid van scholen en bewoners blijven deze terreinen schoon en heel.

Veiligheid

Cameratoezicht

Soms is het nodig om, in het kader van veiligheid en het tegengaan van overlast, tijdelijk een oogje in het zeil te houden. De inzet van flexibel cameratoezicht is hier een goed middel voor. Hierdoor kunnen hotspots snel worden aangepakt. Dit zorgt voor een betere leefomgeving.

Politie

De prioriteiten van de politie worden nog teveel centraal bepaald. De politie moet proactiever aan de slag in de wijken. De wijkagent een grotere bevoegdheid geven om de prioriteiten flexibel bij te stellen. Verder moeten agenten beter toegerust worden om met verschillende mensen en situaties om te gaan. Meer inzetten op communicatietrainingen kan onnodige escalaties voorkomen en voor meer begrip zorgen vanuit burgers. Verder moeten BOA’s meer bevoegdheden krijgen om te handhaven op structurele overlast in buurten.

Horeca overlast

Alcoholmisbruik is een groot maatschappelijk probleem, met de nodige kindermishandeling en huiselijk geweld tot gevolg. Het consumeren van alcohol moet niet worden gestimuleerd of gefaciliteerd. Het aantal cafes en bars moet drastisch worden teruggebracht. In nieuwe bestemmingsplannen beperken tot winkelstraten. Zo voorkomen we overconcentratie van overlast gevende horeca. Ondanks de jarenlang geldende alcoholverboden in het stadsdeel centrum wordt hier nooit op gehandhaafd. Als het aan ons ligt krijgt elke persoon die zich in beschonken toestand op straat beweegt een boete. Dronken zijn is een slecht voorbeeld voor kinderen.

Prostitutie

Prostitutie heeft enkel en alleen negatieve effecten op de leefbaarheid in Den Haag. Bij voorkeur verdwijnen alle vormen van prostitutie uit Den Haag. Omdat dit wettelijk ingewikkeld is, zijn wij voor inperking van het aantal prostitutielocaties in Den Haag. Raamprostitutie moet uit woonwijken verdwijnen. Afgelegen industrieterreinen kunnen een alternatief zijn. Naast deze legale prostitutie kent Den Haag ook veel illegale prostitutie. Van massagesalons tot aan bars en cafés. De tweede groep krijgt te weinig aandacht. Wij zijn voor een keiharde aanpak van illegale prostitutie, ook in bars en cafés.

Coffeeshops

Wij zijn tegen elke vorm van drugsgebruik, ook softdrugsgebruik. Omdat wij ons te houden hebben aan landelijke regelgeving kunnen coffeeshops niet geheel verboden worden. Wij zijn wel een grote voorstander om coffeeshops te sluiten daar waar het kan. Zo willen wij geen coffeeshops in de buurt van kinderen en jongeren. Daarom moeten coffeeshops worden verplaatst naar bedrijven- of industrieterreinen.

Oud en nieuw

Wij zijn tegen het afsteken van vuurwerk door consumenten. Oud en nieuw brengt jaarlijks een boel overlast met zich mee, van geluid- en stankoverlast tot aan brandstichting en zinloos geweld. Door het aanbieden van geregisseerde vuurwerkshows kan er begrip worden gecreëerd onder Hagenaars voor het verbod op consumentenvuurwerk.

thema: samenleven