Thema: werken

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Te veel jongeren volgen jaarlijks een opleiding die onvoldoende aansluit op de arbeidsmarkt. Zo volgen veel jongeren de opleiding detailhandel of rechten die vervolgens na het behalen van een diploma werkloos thuis zitten of hun studie niet af kunnen maken bij gebrek aan een LeerArbeidsPlaats of stage. Scholen moeten worden verplicht om studenten en hun ouders goed te informeren over de opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt zodat zij beter een afgewogen keuze kunnen maken en gemotiveerd aan een opleiding beginnen. Een keuze voor het werken in het basisonderwijs moet onder jongens worden gestimuleerd. Door het invoeren van een numerus fixus worden er niet teveel jongeren opgeleid in een bepaald vakgebied waardoor een diploma wel garant staat voor een baan. Jongeren moeten op vroege leeftijd worden verleid om voor de beta richting te kiezen.

Etnisch ondernemerschap

Den Haag telt voor meer dan 50% burgers met een niet-Nederlandse afkomst. Het niet inspelen op de economische behoeften van deze groep is een gemiste kans voor de Haagse economie. Door meer in te zetten op etnisch ondernemerschap in het onderwijs kan er een kwaliteitsslag worden gemaakt onder deze groep. Meer diversiteit en specialisatie. Hier kunnen etnische ondernemers op een praktische manier in begeleid worden. Zo worden ondernemers gestimuleerd om vernieuwend bezig te zijn.

Startende ondernemers

Elke grote ondernemer is klein begonnen. Wij vinden het daarom noodzakelijk om alle ondernemers een goede start te bieden. Door te investeren in betaalbare starterspanden en kwalitatieve coaching krijgen ondernemers een betere start. De OZB vrijstelling voor starters is niet meer dan symboolpolitiek omdat het om een relatief klein bedrag gaat. Wij zijn voor serieuze investeringen die een directe relatie hebben met hogere winsten voor de ondernemer. Zo willen wij inzetten op betaalbare bedrijfsruimte voor startende ondernemers. Het is nog altijd vrijwel onmogelijk om als starter of deeltijd ondernemer over betaalbare bedrijfsruimte te kunnen beschikken. Zo is er vrijwel geen aanbod in de categorie 10 tot 15m2. De gemeentelijke bedrijfsverzamelgebouwen moeten minimaal 30% aan <15m2 bedrijfsruimtes aanbieden. Het is wel noodzakelijk om de kwaliteit van de gemeentelijke bedrijfsverzamelgebouwen te verbeteren. Dit kan door tijdig en goed onderhoud maar ook door de sociale controle binnen bedrijfsverzamelgebouwen te vergroten. Dit kan alleen als huurders ook serieus worden genomen en inspraak krijgen. Op deze manier houden huurders een oogje in het zeil en zorgen ze dat de gemeenschappelijke ruimtes netjes blijven.

Flexibele regelgeving ondernemers

Ondernemers moeten de mogelijkheid hebben om eerder open te gaan. Den Haag is een stad waarbij een deel van de bevolking voor dag en dauw opstaat om te gaan werken. Veelal in de bouw of de agrarische sector. Bakkerijen en restaurants moeten eerder dan 6 uur open kunnen om deze groep te voorzien van de nodige spijs. Dit alles met als voorwaarde dat er geen overlast wordt veroorzaakt voor omwonenden.

Reintegratie / WWB

De huidige re-integratietrajecten zijn gericht op een grote groep mensen waardoor weinig tot geen rekening wordt gehouden met individuele aspecten als opleiding, leeftijd en ervaring van de cliënt. Wij streven er naar dat juist de cliënt centraal staat. Maatwerk zorgt ervoor dat mensen sneller aan een baan komen en dit bespaart kosten. Het zou verkeerd zijn als een accountant ineens papier moet prikken als deze bijvoorbeeld als vrijwilliger mensen met budgetproblemen op weg kan helpen. Mensen willen zich nuttig voelen en raken door het aanbieden van verkeerde werkzaamheden gedemotiveerd. De gemeente moet meer functioneren als makelaar en minder als regisseur.

Vestigingsklimaat

Internationale ondernemingen en organisaties zijn belangrijk voor de economie van Den Haag. Zo moet Den Haag een gastvrije en aantrekkelijke stad zijn voor deze groepen om zich hier te vestigen. Door gunstige voorwaarden en excellente begeleiding kunnen zij over de streep worden getrokken. De gemeentelijke inzet moet echter niet groter zijn dan de maatschappelijke opbrengst, de relatie tussen inzet en opbrengst moet wel evenredig zijn.

Aanbestedingen

Den Haag moet blijven inzetten op het MKB vriendelijk aanbesteden. Aanbestedingen moeten worden verdeeld in kleinere projecten waardoor het MKB ook een kans maakt. Zo neemt de lokale werkgelegenheid toe. Aanbestedingstrajecten moeten echter transparanter. Geen anonieme ons-kent-ons gunningen maar een openbare periodieke fysieke aanbestedingsmarkt op het stadhuis zoals MKB Den Haag reeds voorstelde. Aanbestedingsvoorwaarden waarbij bedrijven verplicht worden om een percentage jongeren of werklozen in dienst te nemen hebben veelal geen structureel effect. Wij zijn een voorstander van het belonen van bedrijven die reeds een groot percentage jongeren of voormalig structureel werklozen in dienst hebben, deze moeten extra aanbestedingspunten krijgen. Op deze manier worden bedrijven die werken aan structurele werkgelegenheid beloond.

Stages en arbeidsplaatsen

Stages zijn een belangrijk onderdeel van een opleiding. Tijdens deze periode maken jongeren kennis met het werkveld. Helaas is het niet voor alle jongeren mogelijk om een (geschikte) stageplaats te vinden. Het potentiële aantal stageplaatsen is vele malen groter dan de werkelijk aangeboden stageplaatsen. Door het aanbieden van een stageplaats te vergoeden worden bedrijven sneller gestimuleerd om stageplaatsen te creëren. Verder moet er ook worden ingezet op het creëren van stageplaatsen bij eenmanszaken en kleine bedrijven.

Gevolgen tewerkstellingsvergunningen Roemenen en Bulgaren

Per 1 januari 2014 kunnen Roemenen en Bulgaren in loondienst in Nederland. Deze goedkope arbeidskrachten kunnen andere werknemers verdringen. De werkloosheid onder kas- en tuinbouw medewerkers kan hierdoor toenemen. Deze groep moet wel alternatieven worden geboden, bijvoorbeeld omscholing. Om verdringing zoveel mogelijk te voorkomen moet de gemeente erop toezien dat bijv. uitzendbureaus de cao’s naleven. Hierover moet wel tijdig en duidelijk worden gecommuniceerd met werknemers en werkgevers.

Privatisering Haagse Markt

De gemeente exploiteert geen winkelcentra. Dit wordt overgelaten aan de vrije markt. Wat ons betreft hoort een gemeente ook geen grote markt zoals de Haagse Markt te exploiteren. Door de Haagse Markt te privatiseren kan de gemeente zich toeleggen op haar kerntaken. Het privatiseren moet echter wel onder de juiste voorwaarden gebeuren.

Herinrichting Haagse Markt

De gemeente moet beter communiceren met marktkooplieden en bewoners in het kader van de herinrichting van de Haagse markt. Veel marktkooplieden voelen zich niet vertegenwoordigd door de organisaties waar de gemeente mee spreekt. Veel marktkooplieden hebben het idee dat plannen hun maar worden opgelegd maar dat zij wel degenen zijn die de rekening moeten betalen. Wij vinden dat ondernemers serieus moeten worden genomen. Minder vergaderingen op het stadhuis met bestuurders en meer de markt op om persoonlijk met marktkooplieden te spreken. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar naar elkaar luisteren is wel een must voor een goede verstandhouding.

Leegstand winkelgebieden

Ondanks dat er nog altijd behoefte is aan winkel en kantoorruimte laat het bestemmingsplan veelal andere functies niet toe waardoor er leegstand ontstaat. Het moet makkelijker zijn om bijvoorbeeld van een winkel een woning of een kantoor te maken. Zo wordt leegstand in winkelstraten tegengegaan. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Thema: woonomgeving