Moslimdiscriminatie in Den Haag

Den Haag staat volgens het onderzoek naar racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland van de Anne Frank stichting met stip op nummer een wat betreft moslimdiscriminatie. Op basis van meldingen bij de politie vindt moslimdiscriminatie bijna 2x zoveel plaats in Den Haag dan in steden als Amsterdam en Rotterdam. Wij zijn bezorgd over de rol die Den Haag speelt in de statistieken wat betreft moslimdiscriminatie en stellen daarom de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met bovenstaand onderzoek?
 2. Is het college het met ons eens dat het zorgwekkend is dat Den Haag op nummer een staat wat betreft moslimdiscriminatie? Zo nee, waarom niet?
 3. Heeft het college zicht op de actuele meldingen wat betreft moslimdiscriminatie gezien het feit dat het bovenstaande onderzoek betrekking heeft op 2015? Zo nee, waarom niet? Zo ja, ziet het college een toename of afname van moslimdiscriminatie?
 4. Kan het college verklaren waarom Den Haag, in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam, bijna twee keer zoveel moslimdiscriminatie kent? Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het college aangeven op welke wijze zij aandacht besteed aan de bestrijding van moslimdiscriminatie? Zo nee, waarom niet?
 6. Kan het college aangeven of het thema moslimdiscriminatie ook onderdeel is van de lespakketten voor VO of PO scholen in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
 7. Kan het college aangeven of zij het beleid bijstelt naar aanleiding van het onderzoek van de Anne Frank Stichting? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
 8. Kan het college aangeven welke bedragen besteed worden aan de bestrijding van moslimdiscriminatie? Zo nee, waarom niet?
 9. Kan het college aangeven of de haattoespraken van de lokale en landelijke PVV fractie bijdragen aan de legitimatie van moslimdiscriminatie in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
 10. Ziet het college, gelet op het feit dat haat het broertje is van geweld, een gevaar in de hoge mate van moslimdiscriminatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen zijn of worden getroffen?

Emancipatiebeleid

Wij blijven ons verbazen dat het college meer aandacht heeft voor de acceptatie van de 10 transgenders die in Den Haag wonen dan voor de acceptatie van meer dan 80.000 moslims. Verder vragen wij ons af of er deze periode wel aandacht is voor diversiteit binnen de visitatiecommissie Emancipatie of wordt het weer een wit clubje van leden van de hockeyvereniging?Meer lezen

Vertrouwen allochtone ouders geschaad

De fractie Islam Democraten in Den Haag vraagt het college van B&W om dialoogavonden te organiseren over de hardnekkige vooroordelen over allochtonen, met name moslims, in het VMBO maatschappijleer boek “Blikopener”. De Islam Democraten menen dat het vertrouwen van de ouders in het onderwijssysteem geschaad is. “Scholen hebben een zorgplicht richting de leerlingen, als leerlingen moeten antwoorden op een toets dat zij als allochtoon vooral minderwaardig zijn schaden de scholen het vertrouwen van de ouders”, aldus Hasan Kucuk, fractievoorzitter van de Islam Democraten.

Dinsdag 9 september werd een antwoordmodel van het Malmberg VMBO Maatschappijleer boek “Blikopener” openbaar gemaakt waaruit blijkt dat de uitgever wel een hele vreemde maatschappijvisie erop nahoudt. Het antwoordmodel was namelijk doorspekt met allerhande vooroordelen over allochtonen en dan met name moslims. “Als het aan ons ligt wordt de “blikopener” gebruikt om de hersenenpannen van de directie van Malmberg en de betreffende schrijver te checken op inhoud”, aldus Kucuk.

Het is nog niet bekend hoeveel VMBO scholen in Den Haag de betreffende methodiek gebruiken. De fractie Islam Democraten vraagt het college dit te onderzoeken en ervoor te zorgen dat de methode uit Den Haag verbannen wordt. “Misschien dat Noord-Korea nog wat schoolboeken kan gebruiken”, aldus Kucuk.

Vooroordelen over moslims op het VMBO

Tot onze grote schrik kregen wij de inhoud van het schoolboek “Blikopener” voor het vak Maatschappijleer op het VMBO onder ogen1. Deze methode leert leerlingen vooroordelen aan over o.a. islamitische vrouwen, Marokkaanse jongeren en migranten in het algemeen. In eerste instantie dachten wij dat het ging om de inhoud van een toets van een specifieke school buiten Den Haag (bijlage). Onze verbazing was des te groter toen wij erachter kwamen dat het een veel gebruikte methode betreft van uitgeverij Malmberg, een van de grootste Nederlandse uitgeverijen van schoolboeken voor het PO, VO en het MBO. Wij maken ons zorgen dat VMBO leerlingen in Den Haag ook onderworpen worden aan deze ziekelijke vooroordelen van uitgeverij Malmberg en de betreffende schrijver van het schoolboek en stellen daarom de volgende schriftelijke vragen:

 1. Is het college bekend met de bovenstaande methodiek?
 2. Is het college het met ons eens dat het vak Maatschappijleer juist vooroordelen moet wegnemen? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met ons eens dat de inhoud van het schoolboek “Blikopener” en bijbehorende toetsen vooroordelen bevestigd? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college het met ons eens dat hardnekkige vooroordelen goed burgerschap in gevaar brengen? Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het college ons vertellen welke VMBO opleidingen in Den Haag bovengenoemd schoolboek gebruiken voor het vak Maatschappijleer? Zo nee, waarom niet?
 6. Kan het college ons vertellen hoelang het betreffende schoolboek de geesten van VMBO leerlingen in Den Haag al vervuild? Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de betreffende scholen om over te stappen op een niet-generaliserende methodiek? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid om dialoogavonden te organiseren met leerlingen en ouders om over deze hardnekkige vooroordelen te praten? Het vertrouwen van de ouders in de scholen is geschaad, scholen hebben verzuimd in hun zorgplicht. Zo nee, waarom niet?

1) https:\/\/www.malmberg.nl/Malmberg/Bladerboek-Blikopener-handboek-M1-vmbobk.htm

1veenoordbovenaangr

 

Vooroordelen hulpverleners dodelijk voor allochtonen

Vooroordelen bij Haagse hulpdiensten hebben in 2012 gezorgd voor de dood van een Poolse jongedame. De meldkamer besloot geen ambulance maar de politie te sturen na een melding over een bewusteloze Poolse jongedame. De politie trok de conclusie dat de vrouw vast gedronken had en vertrok weer. Deze conclusie werd ondanks de verklaring van de partner van de jongedame dat deze niet had gedronken getrokken. De betreffende jongedame is door haar partner naar het ziekenhuis gereden waarna zij overleed aan een bloedvergiftiging.

“Het kan niet zo zijn dat je etniciteit bepaalt hoe serieus je hulpvraag is. Hulpverleners moeten vooroordeel vrij zijn bij hun indicatiestelling.”, aldus Mahmood, fractievertegenwoordiger van de Islam Democraten. De fractie Islam Democraten stelt schriftelijke vragen over de vooroordelen bij hulpverleners naar aanleiding van berichtgeving door Omroep West over een 17-jarige Marokkaanse jongedame die door de politie als junk werd aangezien nadat zij in een paskamer insuline aan het spuiten was. De betreffende jongedame had last van een hyper en moest direct insuline spuiten. Mahmood eist een persoonlijk excuses van het college aan het adres van de jongedame.

politie

Schriftelijke vragen:

Inleiding:

Volgens Omroep West(1) is vandaag een hulpbehoevende Marokkaanse jongedame onheus bejegend door bewakers van de Hema en vervolgens door de politie. Zo zouden politie agenten gezegd hebben dat haar uitleg over haar suikerziekte een smoes was; “dat doen veel allochtonen”. Wij zijn verbolgen over dit voorval en stellen over dit voorval en een eerder voorval met helaas een dodelijke afloop de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met bovenstaand voorval?
 2. Bent u het met ons eens dat elke Hagenaar moet kunnen rekenen op de objectiviteit en professionaliteit van hulpverleners? Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u het met ons eens dat vooroordelen van hulpverleners over hulpbehoevenden levensgevaarlijke situaties kunnen opleveren? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college ons uitleggen wat er gebeurd als een persoon met een hyper niet op tijd insuline prikt? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college het met ons eens dat uitspraken als “dat doen veel allochtonen” niet thuishoren bij hulpverleners? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college bereid de betreffende agenten per onmiddellijke ingang te schorsen? Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college het met ons eens dat door een dergelijke behandeling van een van onze Hagenaars het vertrouwen in onze hulpdiensten wordt geschaad? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid om Yousra op het stadhuis uit te nodigen en te trakteren op een lekkere halal lunch en haar vervolgens excuses aan te bieden voor de vooroordelen bij onze hulpverleners? Aan bureaucratische klachtenprocedures heeft een kind van 17 niks.

  Vooroordelen bij Haagse hulpdiensten hebben in 2012 gezorgd voor de dood van een Poolse jongedame. De meldkamer besloot geen ambulance maar de politie te sturen na een melding over een bewusteloze Poolse jongedame. De politie trok de conclusie dat de vrouw vast gedronken had en vertrok weer. Deze conclusie werd ondanks de verklaring van de partner van de jongedame dat deze niet had gedronken getrokken. De betreffende jongedame is door haar partner naar het ziekenhuis gereden waarna zij overleed aan een bloedvergiftiging.
 9. Is het college bekend met bovenstaand voorval?
 10. Kan het college ons vertellen welke les zij heeft getrokken uit het overlijden van deze Poolse jongedame?
 11. Kan het college ons vertellen op welke wijze zij inzet op het tegengaan van vooroordelen bij hulpdiensten in relatie tot indicatiestelling? Zo nee, waarom niet?
 12. Kan het college ons vertellen welke sancties er worden opgelegd aan hulpverleners die hun indicatie laten bepalen door vooroordelen? Zo nee, waarom niet?
 13. Kan het college ons vertellen wat de uitkomst was van het onderzoek naar bovenstaand voorval? Zo nee, waarom niet?
 14. Kan het college ons vertellen welke sanctie de hulpverleners uit bovenstaand voorval is opgelegd? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie Islam Democraten,

 

H. Küçük

 

(1)https:\/\/www.omroepwest.nl/nieuws/12-01-2014/diabetespati%C3%ABnte-aangezien-voor-plassende-junk

 

Verbroken manifestatie Segbroek

Zondag 8 september heeft de burgemeester besloten een manifestatie van een groep Hagenaars in Segbroek te verbreken. Deze groep zou deze manifestatie niet hebben aangemeld bij de politie. Ter verheldering stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat elke burger van Nederland de vrijheid moet hebben om een manifestatie te organiseren of bij te wonen? Zo nee, waarom niet?
 2. Kan het college ons vertellen in hoeveel gevallen in 2013 de burgemeester heeft besloten een niet-aangemelde manifestatie te verbreken? Zo nee, waarom niet?
 3. Kan het college ons vertellen hoeveel niet-aangemelde manifestaties in 2013 hebben plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college ons vertellen of het gebruikelijk is om van alle deelnemers aan een niet-aangemelde manifestatie hun legitimatie te vragen? Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het college ons vertellen wat de politie gebruikelijk doet met de verkregen persoonsgegevens van deelnemers aan een niet-aangemelde manifestatie? Zo nee, waarom niet?
 6. Kan het college ons vertellen wat zij met de gisteren verkregen persoonsgegevens zal doen, zo nee waarom niet?
 7. Kan het college ons vertellen welke regels er gelden met betrekking tot registratie en/of vernietiging van verkregen persoonsgegevens van deelnemers aan een manifestatie? Zo nee, waarom niet?
 8. Kan het college ons vertellen hoe zij op de hoogte is gebracht van de gisteren gehouden niet-aangemelde manifestatie? Zo nee, waarom niet?
 9. Kan het college ons vertellen of de betreffende groep Hagenaars in zicht is bij de politie of de AIVD? En of zij dit na gisteren wel zijn? Zo nee, waarom niet?
 10. Kan het college ons vertellen of haar aandacht voor deze groep eerder door de media is bepaald dan door de handhavingsnoodzaak? Zo nee, waarom niet?
 11. Kan het college ons vertellen of de politie inzet om de manifestatie te verbreken groter was dan nodig of gebruikelijk? Zo nee, waarom niet?
 12. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens besliste een aantal jaar geleden dat het enkel niet aanmelden van een manifestatie geen reden mag zijn deze te verbreken.

  “De beslissing om zo’n demonstratie te ontbinden vanwege het enkele ontbreken van de wettelijk vereiste voorafgaande aanmelding daarvan – terwijl geen sprake is van ander illegaal gedrag door de deelnemers – levert een disproportionele beperking van de demonstratievrijheid op. Hoewel het uitgangspunt in de gemeente Den Haag is dat alle niet-aangemelde demonstraties in beginsel doorgang kunnen vinden, zijn de politieambtenaren ter plaatse zich daarvan niet altijd bewust.”(1)

  Waarom heeft het college besloten om in dit geval de niet-aangemelde manifestatie te verbreken terwijl deze in beginsel wordt toegelaten?

 

(1) https:\/\/www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/rapport2007-290.pdf

Gebrek aan tolerantie deel hindoestaanse gemeenschap

Zaterdag 18 mei verscheen er een artikel in dagblad Trouw over een waar Sharia regime in de omgeving van de Fruitweg(1). Wij hebben begrepen dat de journalist in kwestie met name met leden van de hindoestaanse gemeenschap heeft gesproken. Los van het feit dat het artikel vol met onwaarheden staat maken wij ons grote zorgen over de geïnstitutionaliseerde moslim-haat binnen een deel van de hindoestaanse gemeenschap. In een eerder artikel(2) van de betreffende journalist zegt een onderzoeker het volgende over anti-islam sentimenten in de hindoestaanse gemeenschap: “[…]hindoes die zich beroepen op hindoenationalistische ideeën over moslims: hindoes die de moslims zien als bezetters en onderdrukkers van hindoes, India en mogelijk straks de rest van de wereld als ze niet worden gestopt. Zij kregen dat mee in hun opvoeding[…]”. Wij maken ons grote zorgen over het deel van de hindoestaanse gemeenschap die moslim-haat als onderdeel van hun opvoeding meekrijgt en stellen daarom de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met bovenstaand citaat?
 2. Is het college het met ons eens dat haat geen onderdeel hoort te zijn van de opvoeding van kinderen in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
 3. Kan het college ons vertellen welke stappen er sinds het aantreden van het college zijn ondernomen om de tolerantie binnen dat deel van de hindoestaanse gemeenschap te verbeteren? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college ons vertellen of er binnen het hindoestaans basisonderwijs in Den Haag aandacht wordt besteedt aan religieuze diversiteit en tolerantie? Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het college ons vertellen of stichting Hindustani, of andere hindoestaanse zelforganisaties, dialoogbijeenkomsten hebben georganiseerd om tolerantie binnen de eigen gemeenschap te bevorderen?

 

1) https:\/\/www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3443626/2013/05/18/Haagse-buurt-domein-orthodoxe-moslims.dhtml

2) https:\/\/www.trouw.nl/tr/nl/11364/Verkiezingen-2012/article/detail/3308456/2012/08/30/PVV-trekt-Hindostanen-uit-alle-sociale-klassen.dhtml