Een leefbare en duurzame leefomgeving

Vergroening van de versteende wijken is een noodzaak geworden. De achteruitgang van deze wijken moet een halt toe worden geroepen. Er zal minimaal 30% aan extra sociale huurwoningen bijgebouwd moeten worden verspreid over de hele stad; dus ook in wijken met vooral koopwoningen. De concentratie van bewoners met een laag inkomen kan hiermee worden voorkomen en tevens zien wij dit als middel om segregatie te verminderen. Er zal extra geld uitgetrokken moeten worden voor kwalitatief hoogwaardige infrastructuur en openbaar vervoer. Daarbij is integraal plan van aanpak noodzakelijk, waarbij aspecten als de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, doorstroom en vergroening worden meegenomen.

Het doorgeslagen plan van de uitbreiding van betaald parkeren dient een halt toe te worden geroepen. Betaald parkeren in woonwijken moet afgestemd worden met het draagvlak onder de bewoners. Hierbij dient een representatief onderzoek plaats te vinden waarbij zowel invoering als uitbreiding van betaald parkeren getoetst worden op draagvlak. In gebieden waar de parkeerdruk onder de 90% is zou versoepeling van de venstertijden moeten plaatsvinden, als daar door de bewoners om gevraagd wordt. Het aantal uur op de bezoekerspas moet verhoogd worden en de vergunningsgebieden mogen nog ruimer zodat bewoners makkelijk in de omgeving kunnen verplaatsen zonder onnodige parkeerkosten. Om winkelgebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers moeten er meer pilots uitgevoerd worden met groen-gele zones. Het bezit van de tweede auto in een gezin is veelal uit noodzaak. Dit zou niet bestraft mogen worden. Het tarief voor de tweede vergunning zou op het huidige bedrag moeten blijven en de parkeertarieven op straat moeten niet worden verhoogd. Bij bestaande complexen dient er ook een versoepeling plaats te vinden van het zogenaamde Parkeren Op Eigen Terrein-beleid (POET-beleid).

Een lerende stad met gelijke kansen