Thema: samenleven

Ouderen

Ouderen kunnen en willen steeds langer zelfstandig wonen. Het is daarom noodzakelijk om te investeren in seniorenwoningen en in goede sociaal-maatschappelijke begeleiding van ouderen die het nodig hebben. Een vaste ouderenconsulent biedt ouderen zekerheid en duidelijkheid. Verder kunnen mantelzorgers bijdragen aan zorg in eigen kring. Deze mantelzorgers moeten wel goed ondersteund worden als zij hier behoefte aan hebben. Wel moet er extra worden geïnvesteerd in het bereiken van de grote groep mantelzorgers. Hierbij moet er ook de nodige aandacht zijn voor allochtone mantelzorgers. Voor ouderen die niet zelfstandig kunnen wonen moeten er wel iets te kiezen zijn als het gaat om verzorging en verblijf. Islamitische verzorgingstehuizen kunnen helpen bij het doorbreken van het taboe van het niet zelf voor je ouders zorgen als moslim. De echte vergrijzing onder eerste generatie moslimouderen moet nog komen. Om de kwaliteit van zorg te garanderen moet er vroegtijdig worden geïnvesteerd. Verzorgingstehuizen in andere steden beschikken al over een islamitische afdeling. Verzorgingstehuizen in wijken met veel moslims kunnen op deze manier ook makkelijker vrijwilligers aantrekken. Een verzorgingstehuis wordt dan een minder grote ver-van-mijn-bed-show. De diversiteit onder professionals werkzaam met ouderen moet ook worden vergroot. Deze kunnen vaak als bruggenbouwers fungeren en brengen de nodige culturele sensitiviteit met zich mee. Voor ouderen die niet geheel zelfstandig kunnen wonen maar ook weer niet in een verzorgingstehuis thuishoren kan groepswonen uitkomst bieden. Groepswonen biedt ouderen een vertrouwde sociale omgeving waardoor eenzaamheid tegen wordt gegaan.

Jeugdzorg

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Elk kind heeft recht op een goede jeugd. Helaas lukt het niet alle ouders om hun kinderen dit te bieden. Vaak zijn een beetje begeleiding en steun van familie of een hulpverlener voldoende om alles op een rijtje te krijgen. In bepaalde gevallen is dat niet mogelijk en moeten de kinderen (tijdelijk) uit de thuissituatie worden gehaald. Hierbij is het noodzakelijk dat het kind niet met teveel veranderingen te maken krijgt. Opvang in een gezin met dezelfde geloofs- of culturele achtergrond draagt bij aan het herstel van het vertrouwen van het kind. Den Haag is gebaat bij meer goede islamitische pleeggezinnen. De pleeggezinnen en de ouders moeten recht hebben op passende begeleiding. Er moet worden geïnvesteerd in communicatie en (pleeg)ouders met klachten moeten bij een onafhankelijke partij terecht kunnen voor een second opinion. Zowel jeugdzorg organisaties als de gemeentelijke organisatie moeten beschikken over personeel dat van alle markten thuis is, dus ook werken aan interculturalisatie via trainingen en het aannemen van multicultureel personeel. De omgeving van het kind moet meer dan nu het geval is betrokken worden bij de opvang en begeleiding. Het instellen van jeugd- of pleegzorgambassadeurs op scholen kunnen hier aan bijdragen. Dit kunnen ouders zijn die andere ouders voorlichten. Bij de overgang van de jeugdzorg naar gemeentelijk niveau in 2015 moet de kwaliteit worden gewaarborgd.

Sport

Sport is belangrijk in het leven. Belangrijk voor je gezondheid en sociale contacten. Het sporten moet worden gestimuleerd onder verschillende doelgroepen. Van kinderen tot aan ouderen, van mannen tot aan vrouwen. Er moet rekening worden gehouden met de behoeften van de specifieke doelgroepen. Zo moet het gewoon mogelijk zijn om gescheiden te sporten. Zowel voor vrouwengroepen als mannengroepen. Kinderen moeten met meer vormen van sport kennismaken. De gymleraren op scholen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Door hun betere samenwerking met sportverenigingen zullen meer kinderen lid worden van een sportvereniging. Door het invoeren van een sportkeuzetest op basisscholen krijgen kinderen een beter inzicht in welke sporten het best bij ze passen. Op deze manier worden talenten veel beter benut. Sporten moet wel voor alle kinderen mogelijk zijn. Zo moet het sporten voor kinderen met een ooievaarspas gratis zijn. Het oprichten van wijksportorganisaties moet worden gestimuleerd. Gymzalen van scholen moeten opengesteld worden voor buurtorganisaties. Door geen geld meer te steken in Ado Den Haag kan er geld worden vrijgemaakt om te investeren in wijksportorganisaties.

Emancipatie en Tolerantie

Den Haag is een multiculturele stad. Goed samenleven kan alleen als wij elkaar respecteren en accepteren. Helaas is uitsluiting op basis van afkomst en godsdienst nog aan de orde van de dag. Door via het onderwijs ook in te zetten op de acceptatie van andere godsdiensten en culturen zal discriminatie op langere termijn worden verminderd. Er moet een zwarte lijst komen van organisaties die bijvoorbeeld vrouwen met een hoofddoek weren. Doelgroepen moeten hun emancipatiedoelstellingen zelf kunnen bepalen. De gemeente heeft dit te respecteren. Zo moet de gemeente enkel en alleen een faciliterende rol hebben in het emancipatiebeleid. De inhoudelijke invulling moet worden overgelaten aan zelforganisaties.

Kunst & Cultuur

Den Haag is een multiculturele stad, ook met diverse niet-westerse culturen, maar de cultuurprogrammering is voornamelijk mono-cultureel. Cultuurbeleid moet meer aansluiten bij een groter deel van Den Haag. Meer wijkprogrammering en een betere burgerparticipatie. Het personeelsbestand in de cultuursector heeft ook de nodige verkleuring nodig. Programmeurs met een multiculturele achtergrond zijn beter in staat bepaalde doelgroepen te bereiken. Er moet binnen het cultuurbeleid ruimte zijn voor organisaties die zich richten op een niet-generieke doelgroep.

Armoedebeleid

Vandaag de dag is armoede steeds zichtbaarder. Of je nou werkt of in een uitkeringssituatie zit, veel mensen knopen de eindjes maar net aan elkaar. Deze mensen verdienen een helpende hand. Zo moet de huidige 130% grens voor de ooievaarspas worden gehandhaafd. Daarnaast moeten kinderen niet de dupe worden van armoede. De pc, fiets en cultuur- en sportmaterialen ondersteuning van stichting Leergeld moet blijven worden gesubsidieerd door de gemeente. Via scholen kan stille armoede onder gezinnen beter in beeld worden gebracht en kunnen ouders sneller hun weg vinden naar gemeentelijke voorzieningen. De gemeente moet investeren in betere communicatie met de vele ZZP’ers in Den Haag die onder de armoedegrens leven. Zij weten nog altijd niet goed de weg te vinden naar de gemeentelijke voorzieningen. Voor mensen die het helemaal niet meer redden moet de schuldhulpverlening adequate en snelle ondersteuning bieden. De organisatie moet worden uitgebreid zodat mensen met schulden zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Wel moet worden ingezet op het efficiënt bereiken van een onafhankelijkheidssituatie door de cliënt.

Zorg / WMO

Als gemeente hebben wij een zorgplicht richting diegenen die niet zelfstandig kunnen zijn. Wij nemen deze zorgplicht serieus. Zo moeten aanvragen tijdig worden behandeld en moeten aanvragers tussentijds worden geïnformeerd over de status van hun aanvraag. Hagenaars die thuiszorg ontvangen moeten kunnen beschikken over kwalitatieve zorg. Personeel in de thuiszorg werkt hard en niet altijd onder gunstige omstandigheden. Een volwaardig inkomen waarborgen voor deze groep is belangrijk. Bij grote nieuwbouwprojecten en herinrichtingen van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met mensen met een beperking. Obstakels moeten worden weggenomen en de gemeente moet ontwikkelaars en de eigen diensten ondersteunen bij het wegnemen van beperkingen. De schoolomgeving is belangrijk op het gebied van gezondheidsvoorlichting en het veranderen van ongezonde gewoontes. Door op scholen actief in te zetten op voeding en beweging kunnen slagen worden gemaakt in de aanpak van overgewicht. Hierbij moet worden aangesloten bij de behoefte en mogelijkheden van de school. Het gaat om zowel het lesmateriaal, aandacht voor een gezond aanbod bijvoorbeeld gezonde traktaties en om een gezonde en beweeg vriendelijke schoolomgeving.

Vrije tijd / buiten spelen

De onderhoudsstaat van speelplaatsen bepaalt voor een groot deel of kinderen buiten spelen. Verouderde speelplaatsen moeten op korte termijn worden opgeknapt. Ouders en kinderen moeten hierbij worden betrokken zodat de betrokkenheid en verantwoordelijkheid toeneemt. Zo worden de speelplaatsen niet alleen mooi, maar blijven ze dat ook. Zij kunnen ook worden betrokken bij het schoonhouden van de speelplaatsen en anderen aanspreken over ongewenst gedrag. Elk kind moet veilig kunnen spelen. Pestgedrag door andere kinderen moet worden voorkomen. Door vanuit scholen in te zetten op de vreedzame wijk methode leren kinderen beter om te gaan met ongewenst gedrag.

Thema: leren