Op 10 augustus verscheen er in dagblad de Telegraaf een artikel over verontruste bewoners van een appartementencomplex aan de Groenjewegje-Spinozastraat. Schimmels, asbest, verrotte ramen en lekkages zorgen voor gezondheidsproblemen bij bewoners. Woningcorporatie Staedion verzuimt in haar onderhoudsplicht met als gevolg dat bewoners gezondheidsklachten ontwikkelen.

1. Is het college bekend met het bericht ‘Boze bewoners zijn horrorcomplex zat’ (Telegraaf, 10 augustus 2011)?

Ja.

2. Is het college ook van mening dat een woning geen gevaar mag opleveren voor de gezondheid van de bewoners?

Ja .

3. Hoeveel signalen komen er bij de GGD en andere diensten jaarlijks binnen van verontruste bewoners als het gaat om ongezonde woningen?

Uit de registratie van de gemeente blijkt dat in 2010 76 meldingen binnen zijn gekomen die expliciet met het binnenmilieu in woningen te maken hadden, het ging hierbij in 60% om huurwoningen (zowel corporatie als particulier). In de eerste helft van 2011 zijn er 34 meldingen binnengekomen, waarvan 76% afkomstig van huurders. De gemelde problemen in het binnenmilieu zijn veelzijdig.

In 2010 zijn 450 woningklachten afgehandeld. Dit waren klachten met betrekking tot woningonderhoud van particuliere huiseigenaren. In het ergste geval komt het wel eens voor dat de gemeente optreedt bij ingekomen meldingen van corporatiewoningen, maar in eerste instantie is de corporatie verantwoordelijk om deze meldingen op te lossen. In het eerste half jaar t/m juli 2011 heeft de gemeente 267 woningklachten afgehandeld.

4. Voert het college een actief beleid om de interne woonkwaliteit in Den Haag te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

Ja; het college zet zich met haar volksgezondheidsbeleid in op het verbeteren van het binnenmilieu van woningen. Dit doet zij door o.a. in te zetten op het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging in woningen en het uitvoeren van een wijkgerichte campagne ‘gezond wonen’ waarbij op verschillende manieren informatie wordt gegeven aan bewoners over een gezonde woning en vragen/ klachten worden behandeld.

5. Is het college van plan woningcorporaties aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, zo nodig bestuurlijke maatregelen te treffen bij geen gehoor? Zo nee, waarom niet?

Ja. Vooral in de onderhandelingen rond de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties is deze verantwoordelijkheid zowel ambtelijk als bestuurlijk door de gemeente aan de orde gesteld. Dit heeft geleid tot concrete afspraken hierover. De prestatieafspraken zijn bij de raadsmededeling van 22 juli jl. toegezonden (rm 2011.175, RIS 180721). Wij verwijzen u daarnaar.

Dat de corporaties op dit vlak een bijzondere verantwoordelijkheid hebben blijkt ook uit het feit dat één van de verantwoordingsvelden van het Besluit Beheer Sociale Huursector (artikel 11, tweede lid onder b) is: “het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan haar woongelegenheden en onroerende aanhorigheden …”. In dit verband is het goed op te merken dat het toezicht op de naleving van dit artikel niet bij de gemeente maar bij het Rijk ligt.

De ervaring leert dat corporaties deze verantwoordelijkheid uiterst serieus nemen. Incidenteel komt het echter voor dat het onderhoud niet voldoet. In dergelijke gevallen aarzelen wij niet en treden wij in overleg met de betreffende corporatie op om tot een snelle en aanvaardbare oplossing te komen. Over het appartementencomplex Groenjewegje heeft de wethouder SVI dan ook een gesprek gevoerd met de algemeen directeur van Staedion.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *