1. De fractie Islam Democraten wil graag weten hoe het gesteld is met de positie van de vrouwen in Den Haag. Kan het college ons vertellen hoeveel van de vrouwen in Den Haag in een financieel zwakke positie zitten?

Van economische zelfstandigheid is sprake wanneer iemand meer dan 70 procent van het netto minimumloon uit werk of onderneming verdient. De hoogte van inkomen is dan vergelijkbaar met het bijstandsniveau van een alleenstaande. Van een financieel zwakke positie is sprake als personen economisch niet zelfstandig zijn. In Den Haag is 47% van de vrouwen (79.195 vrouwen) tussen de 15 en 65 jaar economisch zelfstandig en 53% (89.306 vrouwen) niet economisch zelfstandig. Zie Bijlage 1 voor de precieze verdeling van Haagse vrouwen naar economische zelfstandigheid en inkomenssituatie. In vergelijking met de andere G4 steden toont Den Haag geen afwijkend beeld qua economische zelfstandigheid van vrouwen (zie Bijlage 2).

2. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken waarom vrouwen in een financieel zwakke positie verkeren?

De meest voorkomende oorzaken dat vrouwen in een financieel zwakke positie verkeren zijn: geen inkomen uit arbeid, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, het overlijden van een partner of echtscheiding en ten slotte pensionering.

3. Hoeveel van de vrouwen in een financieel zwakke positie ontvangen een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een weduwepensioen?

In bijlage 1 zijn de uitkeringssituaties van vrouwen uitgesplitst in 5 categorieën:

  • uitkering(bijstand WWB): 10.696 vrouwen
  • uitkering(werkeloosheid WW): 3.205 vrouwen
  • uitkering (WIA):arbeidsongeschiktheid 11645 vrouwen
  • nabestaanden wezenpensioen (ANW): 2.295 vrouwen
  • overig (studiefinanciering, prepensioen, VUT): 6.095 vrouwen

4. Kan het college ons vertellen of de gemeente iets doet aan voorlichting om de financiële positie van vrouwen te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van pensioenen, verzekeringen, etc? Zo ja, middels welke activiteiten wordt dit gedaan?

De gemeente biedt via Den Haag Op Maat verschillende cursussen en workshops aan waarin mensen goed leren omgaan met hun financiën. Er zijn momenteel drie cursussen of workshops: Weet wat je besteedt, post en administratie en goed voor weinig.

5. Kan het college onderschrijven dat allochtone vrouwen over het algemeen in een financieel zwakker positie verkeren? Zo nee, wil het college zelf een onderzoek verrichten naar de financiële positie van (alleenstaande en allochtonen) vrouwen in Den Haag?

In Den Haag is 51% van alle vrouwen tussen de 15 en 64 jaar van allochtone afkomst. Als we kijken naar de financiële situatie van deze vrouwen zijn er een aantal indicaties van belang. Allereerst de arbeidsparticipatie van vrouwen; in Den Haag is van de werkzame vrouwelijke beroepsbevolking 58% van autochtone herkomst en 42% van alle allochtone herkomst. Ten tweede weten we dat van de vrouwen in de bijstand er 61% procent allochtoon is. En tenslotte beschikken we over gegevens uit de armoede monitor, waaruit blijkt dat vrouwen met een inkomenspositie tot 105 procent van het wettelijk sociaal minimum in verhouding vaker van allochtone afkomst zijn, namelijk 71% van het totaal. Concluderend kan het college beamen dat allochtone vrouwen in Den Haag over het algemeen in een financieel zwakkere positie verkeren dan autochtone vrouwen.

6. Hoe kan de gemeente deze (allochtoon en autochtoon) vrouwen een beter perspectief bieden op een minder deplorabele financiële positie? Graag een toelichting.

De gemeente Den Haag zet zich op verschillende manieren in om vrouwen een beter perspectief te bieden op hun financiële positie. Allereerst zullen vrouwen zelf bewust moeten raken van de financiële positie waarin zij zich bevinden. Hiervoor worden onder andere de eerder genoemde cursussen via Den Haag OpMaat gegeven. Ook worden verschillende welzijn en maatschappelijke instellingen (te denken valt aan Importante en Yasmin) gesubsidieerd om bij te dragen aan de bewustwording van vrouwen. Daarnaast zet de gemeente Den Haag zich actief in om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen, door arbeidsbemiddeling op de werkpleinen.

De gemeente biedt tevens mogelijkheden voor vrouwelijke ondernemers om een onderneming te starten. Binnen de WWB worden vrouwen zoveel mogelijk doorgeleid naar werk, waarbij verschillende reïntegratie instrumenten worden ingezet. Doel is om zo uiteindelijk weer economisch zelfstandig te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *