Thema leren

Onderwijsbehoefte

Het onderwijs in Den Haag moet beter aansluiten bij de behoeften van ouders en kinderen. Daarom moet de gemeente aanvullend op de bestaande systematiek driejaarlijks een onderwijsbehoefte onderzoek uit laten voeren. Hierdoor is het bijvoorbeeld makkelijker om islamitische scholen en andere kleine schooltypes op te richten. Ouders moeten ook de mogelijkheid krijgen om, aanvullend op de formele systematiek van het oprichten van een school, ondersteuningsverklaringen te overleggen om de behoefte aan te tonen.

Community buurtschool

Scholen moeten gestimuleerd worden om meer dan nu het geval is hun schoolgebouwen open te stellen voor de buurt. Zo verbetert de binding van de school met de buurt en wordt kostbaar maatschappelijk bezit beter benut. Ouders moeten ook de mogelijkheid krijgen om na schooltijd activiteiten te organiseren. Dit kunnen sport en spel activiteiten zijn maar ook taallessen.

Voorschool / peuterspeelzalen

Voorscholen zorgen dat onderwijsachterstanden onder migrantenkinderen worden verkleind en moeten dan ook worden gecontinueerd. Het aantal dagdelen moet bij voorkeur worden uitgebreid. De gemeente moet scholen stimuleren om de voorschool in eigen beheer te nemen. Nu gebeurt dit vaak door een externe partij, bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie. Er moet wel een kwaliteitsimpuls plaatsvinden op voorscholen. Van didactische cursussen tot aan taalcursussen voor voorschoolleidsters. Er moet verder ook een betere aansluiting zijn tussen de voorschool lesmethode en basisschool lesmethode.

Ouderparticipatie / betrokkenheid

Ouderparticipatie moet verder gaan dan de gebruikelijke koffie ochtenden voor moeders. Ouders moeten beter betrokken worden bij de school. Dit kan door ouders de ruimte te geven om gebruik te maken van de ruimtes van de school. Cursussen en taallessen voor ouders kunnen bijvoorbeeld prima op school worden georganiseerd. Ook buurtorganisaties kunnen betrokken worden bij het betrekken van de ouders. Door ouders gelijkwaardig te behandelen zijn zij meer bereid zich in te zetten voor de school. Er moet worden geïnvesteerd in communicatietrainingen voor docenten en schoolleiders om constructief met ouders te leren communiceren. Schoolbesturen moeten zich hier wel voor openstellen. Verder moeten er ook trainingen worden georganiseerd die gericht zijn op het formaliseren van de OR.

Meertaligheid

De gemeente moet zich inzetten om niet-westerse meertaligheid uit een negatieve sfeer te halen. Meertaligheid, of dit nou Engels of Turks is, kunnen een kind ook een voorsprong bieden. Er moet echter wel goed worden omgegaan met meertaligheid. Ouders en organisaties moeten de ruimte krijgen om een didactische slag te maken als het gaat om moedertaal onderwijs aan kinderen. Alleen zo komen de voordelen van meertaligheid naar voren. Scholen moeten ouders de ruimte geven om moedertaallessen na schooltijd te organiseren. Basisscholen moeten zich ook meer dan nu het geval is richten op meertaligheid op school. Ervaring met het leren van een vreemde taal op de basisschool levert een voorsprong op voor op de middelbare school. Op de middelbare scholen kan ruimte worden gecreëerd voor meertaligheid door op de gymnasia Grieks en Latijn af te schaffen.

MHB (Meer- en hoogbegaafdheid)

Sommige kinderen zijn net iets slimmer dan het gemiddelde kind. Voor deze meer- en hoogbegaafde (MHB) kinderen moet er passend onderwijs zijn. Door vroegtijdig rekening te houden met iemands MHB kan het onderwijs tijdig worden aangepast. Het programma moet echter niet alleen cognitief van aard zijn maar ook gericht op de motoriek en de creatieve geest. Een MHB kind is ook voor ouders een hele uitdaging. De school moet ouders dan ook goed voorlichten over de mogelijkheden. Nog niet alle scholen hebben een MHB beleid. De gemeente moet scholen faciliteren door middel van training en begeleiding.

Buurtbibliotheek

Buurtbibliotheken moeten gekoppeld worden aan clusters van scholen of welzijnsgebouwen. Op deze manier wordt er gebruik gemaakt van reeds beschikbare ruimte en komt de bibliotheek in een voor de buurt vertrouwde omgeving.

Passende onderwijsmethoden

Onderwijsmethoden op scholen moeten aansluiten op de onderwijsbehoeften van de kinderen op de betreffende school. Taalontwikkelingsmethoden op scholen met veel kinderen met een taalachterstand. Scholen moeten hier ook eerlijk in zijn richting de ouders. Ouders moeten gezamenlijk met de kinderen worden betrokken bij taalontwikkeling. Zo neemt de betrokkenheid toe en stijgt ook de taalbeheersing van de ouders.

Opleiding en training docenten

Een goede docent is essentieel voor een goed onderwijsbeleid. Wij vinden dan ook dat elke school een budget moet krijgen om haar personeel te trainen om nog beter les te kunnen geven en bevoegdheden te halen. Door dit per school te regelen is er een betere aansluiting met de leerbehoeftes van de leerlingen. In onze ogen is er teveel focus op bevoegdheid. Een onbevoegde leraar is niet per definitie een slechte leraar en is een bevoegde leraar niet per definitie een goede leraar. Vakopleidingen voor docenten sluiten bij lange na niet aan op de actuele behoeften van leerlingen of scholen.

Normen en waarden

Een goed voorbeeld doet volgen. Helaas ontbreekt dit goede voorbeeld weleens waardoor het voor kinderen niet altijd duidelijk is wat een juiste norm is. Het moet weer normaal worden om een ander op verkeerd gedrag te wijzen. Scholen moeten duidelijke grenzen stellen en de naleving consequent bewaken. Kinderen moet geleerd worden om elkaar te corrigeren als dat nodig is. Zo neemt de onderlinge sociale controle toe en dit heeft ook een positief effect op de toekomst. Op scholen moeten er lessen etiquette en fatsoen worden verzorgd.

Schooluitval

Schooluitval is een groot probleem. Niet beschikken over een diploma kan voor de rest van je leven gevolgen hebben. Het is daarom noodzakelijk om jongeren op tijd te behoeden voor het vroegtijdig verlaten van hun opleiding. Scholen spelen hier de belangrijkste rol in. Op tijd het gesprek aangaan. Hierbij is het wel noodzakelijk om het interne registratiesysteem op orde te hebben. Scholen moeten snel en duidelijk in kaart kunnen brengen welke leerlingen ontbreken en of dit een structureel karakter heeft. Om scholen op deze zorg- en registratieplicht te wijzen moet de afdeling leerplicht van de gemeente adequaat optreden richting scholen die hun registratiesysteem niet op orde hebben. Ouders moeten ook persoonlijk worden benaderd door de school bij spijbelende kinderen.

Thema: Werken