Verbroken manifestatie Segbroek

Zondag 8 september heeft de burgemeester besloten een manifestatie van een groep Hagenaars in Segbroek te verbreken. Deze groep zou deze manifestatie niet hebben aangemeld bij de politie. Ter verheldering stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat elke burger van Nederland de vrijheid moet hebben om een manifestatie te organiseren of bij te wonen? Zo nee, waarom niet?
 2. Kan het college ons vertellen in hoeveel gevallen in 2013 de burgemeester heeft besloten een niet-aangemelde manifestatie te verbreken? Zo nee, waarom niet?
 3. Kan het college ons vertellen hoeveel niet-aangemelde manifestaties in 2013 hebben plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college ons vertellen of het gebruikelijk is om van alle deelnemers aan een niet-aangemelde manifestatie hun legitimatie te vragen? Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het college ons vertellen wat de politie gebruikelijk doet met de verkregen persoonsgegevens van deelnemers aan een niet-aangemelde manifestatie? Zo nee, waarom niet?
 6. Kan het college ons vertellen wat zij met de gisteren verkregen persoonsgegevens zal doen, zo nee waarom niet?
 7. Kan het college ons vertellen welke regels er gelden met betrekking tot registratie en/of vernietiging van verkregen persoonsgegevens van deelnemers aan een manifestatie? Zo nee, waarom niet?
 8. Kan het college ons vertellen hoe zij op de hoogte is gebracht van de gisteren gehouden niet-aangemelde manifestatie? Zo nee, waarom niet?
 9. Kan het college ons vertellen of de betreffende groep Hagenaars in zicht is bij de politie of de AIVD? En of zij dit na gisteren wel zijn? Zo nee, waarom niet?
 10. Kan het college ons vertellen of haar aandacht voor deze groep eerder door de media is bepaald dan door de handhavingsnoodzaak? Zo nee, waarom niet?
 11. Kan het college ons vertellen of de politie inzet om de manifestatie te verbreken groter was dan nodig of gebruikelijk? Zo nee, waarom niet?
 12. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens besliste een aantal jaar geleden dat het enkel niet aanmelden van een manifestatie geen reden mag zijn deze te verbreken.

  “De beslissing om zo’n demonstratie te ontbinden vanwege het enkele ontbreken van de wettelijk vereiste voorafgaande aanmelding daarvan – terwijl geen sprake is van ander illegaal gedrag door de deelnemers – levert een disproportionele beperking van de demonstratievrijheid op. Hoewel het uitgangspunt in de gemeente Den Haag is dat alle niet-aangemelde demonstraties in beginsel doorgang kunnen vinden, zijn de politieambtenaren ter plaatse zich daarvan niet altijd bewust.”(1)

  Waarom heeft het college besloten om in dit geval de niet-aangemelde manifestatie te verbreken terwijl deze in beginsel wordt toegelaten?

 

(1) https:\/\/www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/rapport2007-290.pdf

Cijfers ORAC’s Transvaal

Hoewel het doel van het plaatsen van ORAC’s was om het zwerfafval te verminderen is dit jammer genoeg nog niet overal gelukt. Nieuw beleid heeft veelal te maken met kinderziektes. Bij de ORAC’s is dit niet anders. Wij zijn benieuwd naar welke stappen er zijn ondernomen om het effect van de ORAC’s tot nu toe te verbeteren en stellen daarom de volgende vragen:

 1. Kan het college ons vertellen of de ledigingsfrequentie sinds de invoering van de ORAC’s in Transvaal structureel is verhoogd en in hoeveel gevallen dit gebeurd is? Zo nee, waarom niet?
 2. Kan het college ons vertellen of bewoners 14070 beter weten te vinden als het gaat om klachten over de ORAC’s in Transvaal? Hoeveel meldingen met betrekking huis- en straatvuil werden er sinds de invoering van de ORAC’s in Transvaal maandelijks gedaan?
 3. Bijzettingen bij ORAC’s worden hard aangepakt door middel van bestuurlijke sancties. Heeft dit echter wel effect? Hoeveel bestuurlijke sancties zijn er het afgelopen jaar maandelijks opgelegd in Transvaal?
 4. Kan het college ons vertellen wat er aan wordt gedaan om te voorkomen dat ORAC’s vol gaan zitten met bedrijfsafval? Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het college ons vertellen hoeveel bestuurlijke sancties er het afgelopen jaar per maand zijn opgelegd aan ondernemers in Transvaal die hun bedrijfsafval bij het gewone vuil leggen? Zo nee, waarom niet?
 6. Het komt geregeld voor dat straten in Transvaal bezaaid liggen met zwerfafval. Kan het college ons vertellen wanneer er wordt overgegaan tot het schoonvegen van de straten? Na meldingen via 14070 of op een vaste dag in de week?
 7. Rondom feestdagen is het voor veel bewoners onduidelijk wanneer zij hun restafval moeten aanbieden, met name in gebieden zonder ORAC’s. Dit is niet alleen in Den Haag het geval maar ook in overige steden. Het aanbieden van huisvuil is een routine handeling waar mensen niet zo snel bij stilstaan. Is het college bereid rondom feestdagen op alternatieve manieren naar inwoners te communiceren dat de ophaaldag verschoven is? Zo nee, waarom niet?

 

 

Gebrek aan tolerantie deel hindoestaanse gemeenschap

Zaterdag 18 mei verscheen er een artikel in dagblad Trouw over een waar Sharia regime in de omgeving van de Fruitweg(1). Wij hebben begrepen dat de journalist in kwestie met name met leden van de hindoestaanse gemeenschap heeft gesproken. Los van het feit dat het artikel vol met onwaarheden staat maken wij ons grote zorgen over de geïnstitutionaliseerde moslim-haat binnen een deel van de hindoestaanse gemeenschap. In een eerder artikel(2) van de betreffende journalist zegt een onderzoeker het volgende over anti-islam sentimenten in de hindoestaanse gemeenschap: “[…]hindoes die zich beroepen op hindoenationalistische ideeën over moslims: hindoes die de moslims zien als bezetters en onderdrukkers van hindoes, India en mogelijk straks de rest van de wereld als ze niet worden gestopt. Zij kregen dat mee in hun opvoeding[…]”. Wij maken ons grote zorgen over het deel van de hindoestaanse gemeenschap die moslim-haat als onderdeel van hun opvoeding meekrijgt en stellen daarom de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met bovenstaand citaat?
 2. Is het college het met ons eens dat haat geen onderdeel hoort te zijn van de opvoeding van kinderen in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
 3. Kan het college ons vertellen welke stappen er sinds het aantreden van het college zijn ondernomen om de tolerantie binnen dat deel van de hindoestaanse gemeenschap te verbeteren? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college ons vertellen of er binnen het hindoestaans basisonderwijs in Den Haag aandacht wordt besteedt aan religieuze diversiteit en tolerantie? Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het college ons vertellen of stichting Hindustani, of andere hindoestaanse zelforganisaties, dialoogbijeenkomsten hebben georganiseerd om tolerantie binnen de eigen gemeenschap te bevorderen?

 

1) https:\/\/www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3443626/2013/05/18/Haagse-buurt-domein-orthodoxe-moslims.dhtml

2) https:\/\/www.trouw.nl/tr/nl/11364/Verkiezingen-2012/article/detail/3308456/2012/08/30/PVV-trekt-Hindostanen-uit-alle-sociale-klassen.dhtml

Optreden politie Wateringse Veld

Inleiding:

Woensdag 22 mei verscheen er een open brief aan burgemeester van Aartsen op de website wijblijvenhier.nl(1). In deze open brief deden een tweetal heren beklag over de onheuse bejegening door de politie in Wateringse Veld. De heren besloten van het mooie weer te genieten en een wandeling te maken. Gelukkig heeft de politie Haaglanden geen invloed op het weer maar van genieten was in het geval van deze heren geen sprake meer. De heren werden continue gevolgd door de politie en meermalen staande gehouden. Wij maken ons zorgen over deze niet-functionele inzet van blauw op straat en stellen daarom de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met bovenstaande open brief?
 2.  Is het college het met ons eens dat elke Hagenaar of bezoeker aan Den Haag, ongeacht kleur, vrij moet kunnen wandelen in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
 3. Kan het college ons vertellen waarom het halve politiebureau Escamp is ingezet om een tweetal onschuldige wandelaars de wijk uit te escorteren? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college ons vertellen wat het gangbare protocol is als het gaat om de bepaling of een passant verdacht is? Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het college ons vertellen of het gangbaar is om personen, ook nadat hun identiteit is vastgesteld, te blijven achtervolgen? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college het met ons eens dat geen enkele Hagenaar, of bezoeker aan Den Haag, het gevoel mag krijgen onheus bejegend te worden door een ambtenaar in functie? Zo nee, waarom niet?
 7. Kan het college ons vertellen of er binnen het politiekorps Haaglanden bij opleidingen en trainingen aandacht wordt besteedt aan onbedoelde effecten van burgercontact, bijv. stigmatisering, angst, onbegrip, etc? Zo nee, waarom niet?
 8. Kan het college ons vertellen welke legitimatieplicht agenten richting burgers hebben? Zo nee, waarom niet?
 9. Kan het college ons vertellen of burgers het recht hebben om te weten met welke agent zij te maken hebben? Zo nee, waarom niet?
 10. Kan het college ons vertellen welke gegevens een agent verplicht is te verstrekken aan een burger? Diens naam? Diens dienstnummer? Etc. Zo nee, waarom niet?
 11. Kan het college ons vertellen hoe de klachtenprocedure bij de politie Haaglanden in elkaar zit? Zo nee, waarom niet?

 

Namens de fractie Islam Democraten,

 

H. Küçük

 

1https:\/\/www.wijblijvenhier.nl/19696/open-brief-is-het-voor-allochtone-jongeren-verboden-om-in-een-rijke-haagse-buurt-te-wandelen/

Diversiteit ROC Mondriaan

Naar aanleiding van de financiële en bestuurlijke wanpraktijken bij onderwijsreus Amarantis hebben wij wat jaarstukken van ROC Mondriaan bekeken. Een van de stukken was de samenstelling van het management1. Ondanks dat de meerderheid van de leerlingen van ROC Mondriaan uit leerlingen met een allochtone achtergrond bestaat is geen een van de circa 40 managers van allochtone afkomst. Wij maken ons ernstige zorgen over het personeelsbeleid van deze door de overheid, o.a. de gemeente Den Haag, gesubsidieerde instelling en stellen daarom de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de management samenstelling van ROC Mondriaan?Ja.
 2. Is het college het met ons eens dat maatschappelijke organisaties een weerspiegeling van de samenleving, op alle lagen, horen te zijn? Zo nee, waarom niet?Het college heeft als beleid dat besturen en management van maatschappelijke organisaties een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking van de stad zijn. Gezien de grote diversiteit van de populatie van leerlingen bij ROC Mondriaan vindt het college het wenselijk dat deze diversiteit weerspiegeld wordt in het management van eerdergenoemde onderwijsinstelling.

  Door met maatschappelijke organisaties in overleg te gaan stimuleert het college de diversiteit van de besturen van maatschappelijke organisaties. Daarnaast vindt het college op basis van de integratienota ‘Verschillend verleden, één toekomst’ (RIS 179184) dat diversiteitsbeleid niet een ‘verdelende rechtvaardigheid’ inhoudt.

  Tenslotte hebben het college en de gemeenteraad geen recht van instemming met betrekking tot de selectie van bestuursleden of management van ROC Mondriaan.

 3. Kan het college ons vertellen hoeveel gemeentelijke subsidie ROC Mondriaan gedurende de afgelopen 3 jaar heeft ontvangen? Zo nee, waarom niet?De afgedragen bedragen aan ROC Mondriaan staan vermeld in het Jaarverslag van de gemeente Den Haag van de kalenderjaren 2009, 2010 en 2011. Een relatief klein deel van de jaarlijkse verstrekte bedragen aan ROC Mondriaan bestaat uit gemeentelijke subsidie. Het overgrote deel bestaat uit budget dat de gemeente Den Haag van het Rijk ontvangt. Het college is wettelijk verplicht een overeenkomst met ROC Mondriaan af te sluiten voor de uitvoering van diverse activiteiten met Rijksgeld. De gemeentelijke subsidie is de afgelopen jaren niet meer dan 1,5% van de totale baten van ROC Mondriaan.
 4. Is het college het met ons eens dat een 100% “wit” management geen goed voorbeeld is voor de leerlingen, en het personeel, van ROC Mondriaan? Zo nee, waarom niet.Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens mag ROC Mondriaan de afkomst van medewerkers niet registreren.
 5. Kan het college ons aangeven of ROC Mondriaan een actief diversiteitsbeleid voert? Zo nee, waarom niet?ROC Mondriaan voert een actief diversiteitsbeleid met betrekking tot sekse en leeftijdsverdeling. Deze onderwijsinstelling volgt daarbij de voorschriften op basis van de Wet Evenredige Vertegenwoordiging.
 6. Kan het college ons vertellen waarom er geen enkele manager met een allochtone achtergrond werkzaam is binnen ROC Mondriaan? Zo nee, waarom niet?Deze vraag hebben wij aan ROC Mondriaan voorgelegd. Omdat ROC Mondriaan op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens de afkomst van werknemers niet mag registreren is het formeel onbekend of er daadwerkelijk geen enkele manager met een allochtone achtergrond werkzaam is bij ROC Mondriaan. In een reactie stelt ROC Mondriaan dat het aantal allochtone jongeren op hbo- of wo-niveau dat kiest voor het docentschap weliswaar stijgt, maar nog steeds van kleine omvang is. Het docentschap is veelal een eerste stap in de carrière van een manager bij ROC Mondriaan.
 7. Is het college bereid om in haar gesprekken met ROC Mondriaan dit diversiteitstekort aan te kaarten? Zo nee, waarom niet?Ja, het college heeft de diversiteit van het management bij ROC Mondriaan onder de aandacht gebracht. De reactie van ROC Mondriaan is in de beantwoording van vragen 5 en 6 verwerkt.

Moskee Qanitoen

Het college heeft deze week besloten het huurcontract met de heer Fawaz voor het bijgebouw van college Zuid-West op te zeggen(1). Het college gaf aan niet op de hoogte te zijn dat het een moskee betrof en dat de huidige bestemming geen moskee toestaat. Het huurcontract is volgens het college vanuit planologisch oogpunt ontbonden. In maart 2012 heeft de PPS (RIS 247716) schriftelijke vragen gesteld over de vestiging van een kerkgenootschap op de gemeentelijke wissellocatie aan de Gaffelstraat 83. De kerkgenootschap heeft, ondanks dat het planologisch niet was toegestaan, circa 8 maanden op de locatie gezeten. Het college heeft hier geen probleem van gemaakt. Het CDA stelde in juli 2012 (RIS 250680) schriftelijke vragen over o.a. het gebruik van ruimtes van maatschappelijke organisaties door religieuze groepen. Op de vraag of het college het onwenselijk acht wanneer religieuze groepen gebruik zouden maken van ruimtes van maatschappelijke organisaties antwoordde het college volmondig NEEN!. Andersom was het wel mogelijk voor scholen om ruimtes van kerken te betrekken (RIS 179400). Wij maken ons ernstige zorgen over de gelijke behandeling van groepen Haagse burgers door het college en stellen daarom de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat de gemeente Den Haag een eenduidig beleid moet voeren, ongeacht geloofsachtergrond van organisaties en/of personen? Zo nee, waarom niet?

  Ja.

 2. Kan het college ons uitleggen waarom er in het geval van Qanitoen over is gegaan tot contractontbinding en in het geval van de kerkgenootschap in Scheveningen erediensten bijna een jaar lang werden toegestaan? Zo nee, waarom niet?

  In het geval van de stichting Qanitoen is de gemeente eigenaar en verhuurder van het pand. Met betrekking tot het kerkgenootschap in Scheveningen was het betreffende schoolgebouw tijdelijk in gebruik en beheer gegeven aan de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). De gemeente was geen partij bij de totstandkoming van de contractvorming met het kerkgenootschap in Scheveningen.

 3. Het college gaf in reacties aan niet op de hoogte te zijn van de functie van moskee voor die locatie. Kan het college ons aangeven welke functie zij dacht dat de stichting dan wel zou hebben? Zo nee, waarom niet?

  Door de Stichting Qanitoen was aangegeven dat het pand uitsluitend gebruikt zou worden als kantoor/bedrijfsruimte ten behoeve van sociaal-cultureel werk.

 4. Het bestemmingsplan laat enkel een school toe. Past het geven van koranlessen en het houden van lezingen in het Arabisch wel binnen het bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?

  Ja, voor zover de genoemde activiteiten als onderwijs kwalificeren.

 5. De totale tijd die per dag in een moskee wordt besteed aan het gebed is circa 1 uur. Kan het college ons vertellen bij welk percentage aan gebedstijd vergeleken met onderwijsactiviteiten wordt de functie school erkend? Is dit bijvoorbeeld bij 4 uur les en 1 uur gebed? Zo nee, waarom niet?

  Het perceel heeft de bestemming onderwijsdoeleinden, hetgeen betekent dat de hoofdfunctie van het pand onderwijs moet zijn. Een moskee valt niet onder de bestemming onderwijsdoeleinden.

 6. Kan het college ons vertellen of de bestemming school ook andere functies toestaat? Kan een schaakvereniging dan ook geen schoolruimte huren voor een schaaktoernooi? Zo nee, waarom niet?

  De bestemming onderwijsdoeleinden staat in principe geen permanente andere functies toe dan het geven van onderwijs. Wel kunnen buiten en na schooltijd delen van een schoolgebouw verhuurd worden aan derden, bijvoorbeeld voor het houden van een schaaktoernooi.

 7. Kan het college ons vertellen hoeveel geld de gemeente Den Haag per maand misloopt als het pand aan de Beresteinlaan 625m leegstaat? Zo nee, waarom niet?

  Dit betreft een bedrag van € 1.667,00 per maand.

 8. Klopt het dat in het voormalige pand van het Thomas Morecollege (Beresteinlaan 625) voordat het gesloopt werd een tijdlang de pinkstergemeente El Shaddai heeft gezeten? Welke bestemming had dat pand toen El Shaddai er in zetelde?

  Ja, dat klopt. Het schoolgebouw Beresteinlaan 625 was destijds eigendom van de Stichting Lucas Onderwijs en had de bestemming onderwijsdoeleinden.

 9. Is het college voortaan van plan alle Hagenaars gelijk te behandelen?

  Dit doet het college sinds jaar en dag en hiermee gaan wij door

Pleeggezinnen

Wij maken ons met het oog op de transitie van de jeugdzorg naar de gemeentes toe zorgen over de pleegzorg. Den Haag is een multiculturele stad. Sterker nog, Den Haag is voor meer dan de helft multicultureel. Wij hebben eerder tijdens commissies gevraagd om rekening te houden met deze multiculturaliteit bij de samenstelling van het personeelsbestand van jeugdzorg in de gemeente Den Haag. Binnen de pleegzorg is het een feit dat er sprake is van een structureel tekort aan multiculturaliteit binnen de samenstelling van de beschikbare pleeggezinnen. Hoewel het op dit moment geen taak is van de gemeente Den Haag is dit in de toekomst wel het geval. Om over voldoende multiculturele pleeggezinnen te beschikken is het noodzakelijk om nu al stappen te ondernemen om het bewustzijn over dit onderwerp in Den Haag te vergroten. Wij willen hier de volgende vragen over stellen:

 1. Is het college bekend met het structurele tekort aan multiculturele pleeggezinnen, specifiek islamitische pleeggezinnen?
 2. Is het college het met ons eens dat het pleeggezinnenbestand een afspiegeling hoort te zijn van de samenleving? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college voorstander van meer islamitische pleeggezinnen? Zo nee, waarom niet?
 4. Welke rol ziet het college weggelegd voor islamitische zelforganisaties en/of moskeeën in de promotie van het pleegouderschap binnen de islamitische gemeenschap?
 5. Welke rol ziet het college voor zichzelf weggelegd als het gaat om het bevorderen van het pleegouderschap onder islamitische Hagenaars en andere groepen? Graag een toelichting.
 6. Is het college een voorstander om zelforganisaties vanuit het flexbudget, of een ander budget, de mogelijkheid te bieden om het pleegouderschap onder de aandacht te brengen? Zo nee, waarom niet?

  Wethouder Klein gaf tijdens een interview met Omroep West aan dat de Turkse overheid zich niet met de pleegzorg in Den Haag moet bemoeien.
 7. Sprak de wethouder namens het CDA of namens het college?
 8. Betekent dit dat het college zich wel bemoeit met de pleegzorg? Zo nee, waarom niet?

 

Opengescheurde vuilniszakken Segbroek

Wij kregen van bewoners uit Segbroek (tussen Valkenboslaan en Regentesselaan) klachten over structureel door personen opengescheurde vuilniszakken. Het NTR programma Gonzo berichtte bijvoorbeeld over dakloze Roemeense vrouwen die structureel vuilniszakken openscheuren op zoek naar dingen die geld kunnen opleveren(1). Wij willen hier de volgende vragen over stellen:

 1. Is het college op de hoogte van het bovengenoemde?
 2. Kan het college ons vertellen in welke gebieden in Den Haag dit probleem voorkomt?
 3. Welke maatregelen neemt het college om het openscheuren van vuilniszakken tegen te gaan?
 4. Zijn MOE-landse daklozen op de hoogte van het niet mogen openscheuren van vuilniszakken? Heeft het college deze groep voorgelicht? Zo nee, waarom niet?
 5. Hoeveel boetes zijn er het afgelopen jaar uitgedeeld voor het openscheuren van vuilniszakken?
 6. Wat zijn de gemiddelde kosten (per geval) van het opruimen van opengescheurde vuilniszakken?

(1) https:\/\/programma.ntr.nl/10111/gonzo/archief/detail/aflevering/6000003728/Winteropvang-voor-dak–en-thuislozen (11-03-13 vanaf 14:25)

Taxi’s

Begin februari heeft onze fractie een bijeenkomst gehouden voor taxichauffeurs over de aanstaande beleidsveranderingen voor de taxibranche. Tijdens de bijeenkomst kwamen een aantal vragen naar voren. Deze stellen wij graag middels deze weg:

 1. Is het college het met ons eens dat Den Haag gebaat is bij een goed en duidelijk taxibeleid?
 2. Kan het college ons aangeven hoeveel straattaxi’s er in Den Haag actief zijn op de opstapmarkt? Hoeveel taxi’s hiervan behoren tot de zogenaamde vrije rijders? Zo nee, waarom niet?
 3. Kan het college ons vertellen op welke manier zij het aantal taxi’s in Den Haag bijhoudt. Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college ons een overzicht geven van het aantal taxi’s actief op de opstapmarkt vanaf de invoering van de Wet Personenvervoer 2000? Verdeelt per jaar. Zo nee, waarom niet?
 5. Kan het college ons aangeven hoeveel personen in Den Haag werkzaam zijn in de taxibranche? Zo nee, waarom niet?
 6. Kan het college ons aangeven hoeveel taxistandplaatsen, en welke capaciteit deze hebben, er op dit moment in het stadsdeel centrum en het stadsdeel Scheveningen zijn? Hoeveel standplaatsen waren er 5 jaar geleden en wat was de totale capaciteit van deze standplaatsen? Zo nee, waarom niet?
 7. Indien de capaciteit gedurende de jaren is afgenomen, wat was hier de reden voor?
 8. Bepaalde gemeentes kiezen voor een kleinere maar erg goed gelegen standplaats gecombineerd met een bufferlocatie in de nabijheid. Den Haag heeft hier niet voor gekozen waardoor de zichtbaarheid van de taxistandplaatsen bij stations niet optimaal is. Waarom is deze keuze gemaakt?
 9. Kan het college onderzoeken of er de mogelijkheid is om kleinere maar beter zichtbare en meer klantvriendelijke taxistandplaatsen aan te leggen gecombineerd met een grotere bufferlocatie? Zo nee, waarom niet?
 10. Afgelopen weekend zijn er massaal boetes uitgedeeld aan taxichauffeurs in het VCP gebied die rondreden zonder klanten. De taxistandplaats bij het Buitenhof heeft een beperkt aantal plaatsen. Waar zouden chauffeurs moeten wachten op een plekje op de betreffende standplaats? Is het college bereid een bufferlocatie in het VCP gebied aan te wijzen? Zo nee, waarom niet?

  In 2009 is de Haagse Taxiconvenant 2009-2012 getekend. Hierbij zijn afspraken gemaakt met Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) en Taxivervoer Nederland (KNV Taxi).
 11. In het convenant staan de afspraken tussen de verschillende partijen. Kan het college per afspraak uit het convenant aangeven wat er van terecht is gekomen? Zo nee, waarom niet?
 12. In het convenant, looptijd 3 jaar, staat dat er een jaarlijkse evaluatie zou plaatsvinden. Op welke wijze heeft de jaarlijkse evaluatie van het convenant plaatsgevonden en kunnen wij deze inzien? Zo nee, waarom niet?
 13. Kan het college ons vertellen welk bedrag het college heeft gestoken in de uitvoer van het taxi convenant? Zo nee, waarom niet?
 14. Kan het college ons vertellen wat de hoogte is van de gemeentelijke subsidie voor STH, tussen 2009 en 2012, en ons een gespecificeerde financiële verantwoording van STH doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
 15. Kan het college ons vertellen welke vergoeding de voorzitster van STH gedurende haar voorzitterschap ontving? Zo nee, waarom niet?

  In de commissievergaderingen heeft de Fractie Islam Democraten vaker ingebracht dat de vrije rijders niet worden bereikt door de Gemeente Den Haag en/of STH. Dit zou zorgen voor onbekendheid voor de plannen zoals de Haagse Taxikeurmerk en weinig draagvlak hebben in de branche. De wethouder heeft aangegeven dat ons beeld niet zou kloppen. Bij het uitgeven van de TTO-verordening erkent het college echter dat de plannen na 3 jaar niet veel resultaat hebben geleverd en dat het aantal chauffeurs met een kwaliteitskeurmerk gering is. Dit zou volgens het college slechts 5% zijn.
 16. Kan het college aangeven wat de reden is van de tegenvallende resultaten? Zo nee, waarom niet?
 17. Kan het college ons vertellen op welke wijze er de afgelopen 3 jaar is gecommuniceerd met de taxibranche over de aanstaande beleidswijzigingen? Verdeelt over de groepen; 1. Taxicentrales. 2. Vrije rijders op de opstapmarkt. 3. Zelfstandige chauffeurs in het zakelijk vervoer. Zo nee, waarom niet?
 18. Waarom heeft het college jarenlang in de commissievergaderingen ontkent dat het niet goed ging met het taxi convenant, ondanks jaarlijkse evaluaties?
 19. Waarom heeft het college pas na 3 jaar ingegrepen?
 20. Kan het college aangeven hoeveel chauffeurs het HTx certificaat hebben behaald? Absolute aantallen verdeelt over 2011 / 2012. Zo nee, waarom niet?
 21. Het college schrijft dat na 3 jaar ongeveer 5% van de chauffeurs het HTx certificaat hebben behaald. Op 13 mei 2011 hebben de eerste 25 chauffeurs het HTx certificaat behaald1. Is dit de groep die met 5% wordt bedoeld? Zo ja, wat is de reden dat er na 11 mei 2011 geen gecertificeerde chauffeurs bij zijn gekomen?
 22. Wat waren de kosten voor een taxichauffeur om het HTx certificaat te behalen?
 23. Het HTx certificaat heeft geen voordelen voor chauffeurs. Is het college het met ons eens dat chauffeurs die geld hebben betaald om het certificaat te behalen in het ootje zijn genomen? Zo nee, waarom niet?