Aangenomen moties

Raadsperiode 2014-2018
# Raads Informatie Systeem Gemeente Den Haag Titel motie Dictum
1 277020 Training voorlichting Jeugdwet vrijwilligersorganisaties en zelforganisaties - (Verordening Jeugdhulp Den Haag 2015) Verzoekt het college te onderzoeken of er trainingen georganiseerd kunnen worden voor contactpersonen van vrijwilligersorganisaties en zelforganisaties over de nieuwe Jeugdwet.
2 278565 Vrije keuze in kerstpakket medewerkers gemeente Den Haag Verzoekt het college om op een onafhankelijke wijze te onderzoeken welk type kerstpakket de voorkeur geniet van de gemeentelijke medewerkers.
3 295459 Vergroening rotonde Vaillantplein Verzoekt het college te onderzoeken op welke wijze de rotonde aan het Vaillantplein vergroend kan worden en de raad hierover te informeren.
4 295461 Procedure gevelreclame verduidelijken Verzoekt het college te onderzoeken op welke wijze ondernemers en reclamebureaus in Den Haag geïnformeerd kunnen worden over vergunningvrije en vergunningplichtige gevelreclame en de raad hierover te informeren.
5 295465 Voorlichting gebruik slagroompatronen als genotsmiddel Verzoekt het college te onderzoeken hoe jongeren voorgelicht kunnen worden over de schadelijke effecten van het gebruik van slagroompatronen als genotsmiddel en de raad hierover te informeren.
6 295551 Begeleiding professionalisering cultuurinstellingen Verzoekt het college te onderzoeken op welke wijze de culturele instellingen die niet opgenomen zijn in het voorliggende kunstenplan kunnen rekenen op begeleiding bij het professionaliseren van de eigen organisatie en de raad hierover te informeren.
7 295657 Onafhankelijke taxatie inrichting unit bij overdracht Verzoekt het college te onderzoeken of er met wederzijds goedvinden gewerkt kan worden met een onafhankelijke taxatie van de waarde van de inrichting van een unit bij beëindiging van een marktvergunning en de raad hierover te informeren
8 297530 Aanduiding grenzen vergunninggebieden parkeren Verzoekt het college te onderzoeken op welke wijze de grensaanduidingen van vergunninggebieden, voor bewonersvergunningen en bezoekers, verbeterd kunnen worden.
9 297531 Aanpassingen venstertijden betaald parkeren omgeving Haagse Markt Verzoekt het college alvorens de venstertijden voor het betaald parkeren in de omgeving van de Haagse Markt uit te breiden eerst een reguliere inspraakgelegenheid te bieden aan bewoners en ondernemers.
10 297533 Verhogen aantal parkeerzone aanduidingen mobiel parkeren Verzoekt het college te onderzoeken of het aantal parkeerzone-aanduidingen voor het mobiel parkeren verhoogd kan worden.
11 297534 Parkeren voor klanten en bezoekers Hoefkade Verzoekt het college te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om delen van de Hoefkade uit te zonderen voor de bewonersvergunningen.
12 297535 Mogelijkheden herinrichting Zevensprong Verzoekt het college om in navolging van het Hobbemaplein te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de verkeersdoorstroming op de Zevensprong te verbeteren en in dit onderzoek duidelijk te maken wat de benodigde budgetten zijn en welke planning hierbij zou passen.
13 297538 Stimuleren dialoog en ontmoeting om vooroordelen tegen te gaan Verzoekt het college te onderzoeken hoe zij dialoog en ontmoeting kan stimuleren tussen moslim en niet-moslim jongeren.
14 297912 Representatief onderzoek met alternatieven paaltjes Lau Mazirellaan Verzoekt het college alternatieven voor te dragen aan belanghebbenden in de omgeving van de Lau Mazirellaan middels een representatief onderzoek en de raad hierover te informeren.
15 297998 Inzet WhatsApp en Social Media voor advies schulden Verzoekt het college te onderzoeken of Whatsapp of Social Media ingezet kunnen worden om burgers de mogelijkheid te geven vragen te stellen over schulden en de raad hierover te informeren
16 298002 Inzichtelijk maken burgerparticipatie kwaliteiten bestaande medewerkers Verzoekt het college te onderzoeken op welke wijze de burgerparticipatiecompetenties van bestaande medewerkers inzichtelijk gemaakt kunnen worden en ingezet kunnen worden ten behoeve van participatieprocessen en de raad hierover te informeren.
17 298273 Onderadvisering onderwijs tegengaan Verzoekt het college te onderzoeken op welke wijze scholen ondersteund kunnen worden om onderadvisering en vooroordelen tegen te gaan en de raad hierover te informeren.
18 298274 Dementie Migrantenouderen Verzoekt het college in overleg te treden met zorgverleners en belangengroepen om te onderzoeken op welke wijze dementie onder migranten in Den Haag inzichtelijk gemaakt kan worden en ingebed kan worden in het huidige gezondheidsbeleid en de raad hierover te informeren.
19 298290 Integrale aanpak Vaillantlaan Verzoekt het college onderzoek te doen naar een integrale aanpak voor de Vaillantlaan, waarin de aspecten verkeersveiligheid, verkeersintensiteit, luchtkwaliteit, volksgezondheid en vergroening worden meegenomen en de raad hierover te informeren
20 298291 Vergroenen Vaillantla Verzoekt het college te onderzoeken of vergroening van drukke wegen als de Vaillantlaan als prioriteit op te nemen en te onderzoeken of het mogelijk is de Vaillantlaan te vergroenen door middel van het plaatsen van verplaatsbaar groen (plantenbakken), vergelijkbaar met de Grote Marktstraat, en de raad hierover te informeren.
21 298292 Vergroenen versteende wijken Verzoekt het college te onderzoeken in welke versteende wijken (verplaatsbaar) groen kan bijdragen aan de gemeentelijke vergroeningsambities en de raad hierover te informeren.
22 298295 Wijkgericht communiceren gemeentelijke website Verzoekt het college te onderzoeken op welke wijze het wijkgericht communiceren ingebed kan worden op de gemeentelijke website en de raad hierover te informeren.
23 298289 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Verzoekt het college het aanbod en de vraag aan interculturele zorg, rekening houdend met de verschillende groepen (ouderen, kinderen met een beperking, volwassenen met een beperking), in Den Haag in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen wat betreft het laten aansluiten van de vraag en het aanbod als hiertoe reden is en de raad hierover te informeren.
24 298495 Evaluatie venstertijden betaald parkeren omgeving Haagse Markt Verzoekt het college, gelet op de beperkingen van telefonische enquêtes, te onderzoeken of toekomstige enquêtes rondom het parkeerbeleid schriftelijk en/of online uitgevoerd kunnen worden en op welke manier deze toegankelijk gemaakt kan worden voor alle belanghebbenden en de raad hierover te informeren.
25 298976 Verbeteren binnenklimaat scholen Verzoekt het college te onderzoeken op welke wijze het binnenklimaat van scholen verbeterd kan worden en de raad hierover te informeren.
26 298985 Divers voedselaanbod Soepbus: Vegetarisch, koosjer of Halal Verzoekt het college in gesprek te treden met de Kesslerstichting of te onderzoeken op welke wijze het voedselaanbod van de Soepbus aangepast kan worden zodat daklozen zelfstandig kunnen kiezen uit een vegetarische, koosjere of halal-soep (of andere maaltijden) en de raad hierover te informeren.

Nieuwsberichten

februari 21, 2018

Nieuwe peiling Den Haag

DEN HAAG – Als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden in Den Haag, zou de VVD de grootste partij worden. De liberalen zouden uitkomen op zeven […]
februari 16, 2018

Wethouder houdt vast aan naturalisatie op tijdstip moskeegebed

De naturalisatieceremonies in Den Haag blijven gewoon op vrijdag tussen 12.00 en 15.00 uur. Wethouder Rabin Baldewsingh is niet van plan ze naar een ander tijdstip […]
september 13, 2017

Actieplan participatie

Hoe is het mogelijk dat de inwoners van de kracht- en kantelwijken wel in staat zijn zich te organiseren en als zelforganisaties zonder subsidie panden te kopen en dagelijks te beheren maar voor het college is het allemaal erg moeilijk om deze mensen bij participatie te betrekken? Wij snappen het werkelijk niet", aldus Hasan Kucuk tijdens onze inbreng vandaag over het actieplan participatie.